BAŞBAKANLIK TANIMI

Amaç

Başbakanlık, Bakanlar Kurulunun genel siyasetinin yürütülmesini, bakanlıklararası işbirliğini ve yasaların uygulanmasını ve yasalarla verilen öteki görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kuruluş

Başbakanlık; Başbakanlık Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanlık Merkez Kuruluşu, ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarından oluşur.

Başbakanlık Makamı

Başbakan


(1). Başbakan, Başkanlığın politik sorumlusu ve en üst hiyerarşik amirdir.


(2). Başbakan, Bakanlar Kuruluna başkanlık eder, bakanlararası işbirliğinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlar.


(3). Başbakan, bakanların görevlerinin Anayasa ve yasalara uygun olarak yerine getirilmesini gözetmek, Bakanlar Kurulunun çalışma düzenini ve disiplinini sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlüdür.


(4). Başbakan, Bakanlar Kurulunun programından ve uygulanmasından veya önemli bir politika girişiminden, Cumhuriyet Meclisine karşı sorumludur.


(5). Bakanlar Kuruluna Başbakan başkanlık eder. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde veya Başbakanın istemi üzerine Bakanlar Kuruluna başkanlık edebilir. Cumhurbaşkanı oy kullanamaz.


(6). Başbakan, resmi görevleri dışında başka bir iş yapamaz; Devletin ve kamu kuruluşlarının herhangi bir yüklenme işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemez. Başbakanın maaşı, temsil ve hayat pahalılığı ödeneği ve yollukları yasa ile düzenlenir.


(7). Başbakan bu Anayasa ve yasalarla kendisine verilen diğer yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.


15/1981 Başbakanlık (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) Yasası